Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair gevestigd te Drachten,
al dan niet optredend onder de naam De Valck.
Opdrachtgever: degene die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden
evenals degene aan wie Opdrachtnemer een aanbod tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gedaan.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde
ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of
gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde
roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht tot het verrichten
van Werkzaamheden beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend
geval ‘deelopdracht’ te worden verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
(overige) rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet
mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor het overige blijven de bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, onverkort van toepassing.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door Opdrachtnemer uitgebracht offertes en in eventuele brochures opgenomen tarieven zijn vrijblijvend
en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
3.2 Elke door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is uitsluitend gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte
informatie.
3.3 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (“de opdracht”) komt pas tot stand nadat
Opdrachtnemer een opdracht schriftelijke opdracht heeft bevestigd, dan wel indien hij na ontvangst van de opdracht
een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
3.4 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor
bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke
deze voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig acht, in de vorm en op de wijze als door
Opdrachtnemer verzocht.
4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging alle informatie te verstrekken,
waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correctie uitvoering van
de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer
verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de
Opdrachtgever aan de in artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan, zulks onverlet het recht van
de Opdrachtnemer om de overeenkomst van opdracht te ontbinden, een en ander zonder dat Opdrachtgever
deswege recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd, heeft.
4.5 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikelen 4.1 en 4.2
genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het
in artikel 4.3 bepaalde, zijn alle daaruit vloeiende (extra) kosten voor rekening van de Opdrachtgever en
is Opdrachtnemer bevoegd van alle daaruit voortvloeiende (meerdere) Werkzaamheden (extra) honorarium aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de krachtens opdracht te verrichten Werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen
daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen
zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is. Opdrachtnemer garandeert op geen
enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op Opdrachtnemer rustende verbintenis is derhalve
een inspanningsverbintenis.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze, met welke middelen en door welke persoon of personen de opdracht
wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk rekening houden met
de redelijke wensen en aanwijzingen daaromtrent van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer
bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
5.3 Opdrachtgever is niet bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, behoudens voor zover
Opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
5.4 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.5 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden zijn
verricht, die niet vallen onder de krachtens de (oorspronkelijke) opdracht te verrichten Werkzaamheden, wordt dit
meerwerk conform het daarvoor gebruikelijk gehanteerde tarief in rekening gebracht.
5.6 Het gebruik van titels door degenen die met de uitvoering van de opdracht zijn belast of daarbij zijn
ingeschakeld, dient slechts ter aanduiding van de deskundigheid van de desbetreffende personen. Personen die
de titel Registeraccount (RA) of Accountant Administratieconsulent (AA) voeren treden niet op als (controlerend)
accountant. Op het door hen verstrekte cijfermateriaal zal geen accountantscontrole zijn toegepast, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk tot uiting wordt gebracht dat een onderzoek naar de getrouwheid van de desbetreffende
verantwoording is uitgevoerd.

5.7 Indien en voor zover degenen die met de uitvoering van de opdracht zijn belast of daarbij zijn ingeschakeld
als makelaar dan wel beëdigd taxateur in bedrijfsbelangen optreden, zullen de door de Nederlandse Orde van
Makelaars/Taxateurs in Bedrijfsbelangen gehanteerde gedrags- en/of beroepsregels door Opdrachtnemer in acht
worden genomen.
5.8 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen
de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
5.9 Tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan is het
Opdrachtgever niet toegestaan personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen, tenzij zulks geschiedt na
wederzijds overleg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd derden op welke wijze dan
ook kennis te geven omtrent de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de wijze waarop, de middelen
waarmee en de personen door wie de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door de Opdrachtnemer in het kader van
de opdracht worden gebruikt waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken
e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte Werkzaamheden –
waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
7.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot
openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten noch tot gebruik daarvan voor
een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende
producten bestemd zijn.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten Werkzaamheden zal worden berekend op basis
van de aan die Werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief
en is exclusief omzetbelasting, zulks tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder
begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van
de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever
in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de Werkzaamheden zijn verricht.
De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht
verrichte Werkzaamheden.
8.2 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 8.1 bedoelde kosten, wordt periodiek
aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.3 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het
tot aan de beëindiging van de Werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met
de in artikel 8.1 bedoelde kosten.

 

Artikel 9 Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of
verrekening te geschieden in Nederlandse of andere door partijen overeengekomen valuta door overschrijving naar
of storting op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen in de artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat
enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtnemer
bevoegd aan Opdrachtgever over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen,
lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verder
rechten welke Opdrachtnemer heeft.
9.3 De door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens
betalingsverplichting gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste tien procent (10%) van het door Opdrachtgever niet of niet tijdig
betaalde bedrag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte
kosten en geleden schade te vorderen.
9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling voor
de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen.
9.5 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot de directe door Opdrachtgever, als gevolg van
een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming bij het uitvoeren van de opdracht, geleden schade, zulks met
inachtneming van de beperkingen en uitsluitingen als hierna omschreven. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of
winstderving van Opdrachtgever. Onder Opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel
begrepen diens werknemers alsmede eventueel door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde derden.
10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft
voldaan aan zijn uit de artikel 4.1 en 4.2 voortvloeiende verplichtingen, doordat de door Opdrachtgever verstrekte
informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.3 instaat of doordat Opdrachtnemer
de nakoming van zijn verplichtingen heeft opgeschort zoals vermeld in artikel 5.8, tenzij deze schade mede is
veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van
door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden als bedoeld in artikel 5.3, tenzij die schade
mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever of
derden.
10.5 Opdrachtnemer is evenmin niet aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden
door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Opdrachtnemer geldende
beroeps- of gedragsregels.

10.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, zoals in de vorige leden omschreven en beperkt, alsook iedere
andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat in ieder geval nimmer verder
dan:
a. vergoeding van de factuurwaarde van de desbetreffende geleverde dienst waarvan de uitvoering heeft
geleid tot de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en is bovendien uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, dan wel
herlevering van de diensten, zulks ter keuze van Opdrachtnemer en voor zover Opdrachtnemer in staat is om
de diensten aan te leveren.
10.7 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
10.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband
houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht.

Artikel 11 Overmacht

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in
de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment
dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan
2 (twee) maanden, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichtingen tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Vervaltermijn

Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of
niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar te maken
en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een termijn van één jaar na dagtekening van bedoeld schrijven in
rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van
niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht door het verstrijken van bedoelde termijn van
1 (één) jaar vervallen.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste instantie uitsluitend voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Drachten, mei 2019.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen